ARMAS SISTEM

ARMAS SISTEM je proistekao iz namere da se ponudi rešenje koje bi omogućilo da izgradnja novih cevovodnih mreža, kao i održavanje i rekonstrukcija postojećih, bude što brža, efikasnija i jeftinija.

Na ovom mestu će biti predstavljene osnovne karakteristike i prednosti ugradnje spojnica koje čine ARMAS SISTEM.

Pre svega, za vezu određene cevi sa prirubnicom zatvarača ili fazonskog komada koriste se spojnice ALFA.

Za lom cevi koriste se spojnice EXTRA, u slučajevima kada je dužina pucanja cevi mala, dok se za veće dužine pucanja cevi koriste spojnice LONG EXTRA. Zahvaljujući specijalnoj konstrukciji zaptivača spojnica EXTRA i LONG EXTRA, ove spojnice montirane na mestu loma predstavljaju zglobnu vezu koja dozvoljava međusobno ugaono pomeranje cevi, a da pri tome ne dolazi do procurivanja na spoju. Ovo je značajna prednost spojnica EXTRA i LONG EXTRA u odnosu na spojnice koje imaju zaptivanje po čitavoj dužini spojnice i koje, zbog svoje konstrukcije, ne mogu da imaju stabilno zaptivanje u uslovima kada dolazi do međusobnog ugaonog pomeranja cevi.

Spojnice LONG EXTRA sa jednim ili dva izlaza (LONG EXTRA+) u različitim kombinacijama imaju izuzetnu praktičnu primenu u izgradnji novih vodovodnih mreža i rekonstrukciji postojećih. Prednosti ugradnje ovih spojnica ogledaju se u brzini izrade priključaka sekundarnih mreža na primarnu, u tome što nema sečenja cevi primarne mreže pri formiranju nove, sekundarne, mreže, kao i u tome što ugradnjom spojnica LONG EXTRA sa priključcima (LONG EXTRA+) prestaju potrebe za ugradnjom određenog broja fazonskih komada, što stvara velike uštede u gradnji cevovoda.

Posebne pogodnosti pri ugradnji spojnica LONG EXTRA sa priključcima (LONG EXTRA+) ostvaruju se u uslovima kada se vrši priključenje nove mreže na postojeću gde nije potrebna ugradnja zaporne armature na primarnom vodu, već samo na početku sekundarnog (što je najčešći slučaj). U navedenim uslovima, primenom spojnica iz LONG EXTRA+ palete proizvoda, nije potrebna izgradnja šahta, a upravljanje zasunom na početku sekundarnog voda ostvaruje se preko teleskopske ugradbene garniture. Zahvaljujući ovim pogodnostima, brzina izvođenja radova i uštede u nabavci fazonskoh komada su izuzetne.

Šematski prikaz načina montaže elemenata koji čine ARMAS SISTEM možete pogledati ovde.